СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Студијски програм Економија конципиран је у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Основне академске студије у оквиру студијског програма Економија трају четири године (8 семестара), чијим завршетком студент остварује 240 ЕСПБ.

На студијском програму Економија настава се одвија у оквиру седам модула (смерова) са идентичним наставним предметима на првој години студија. Приликом уписа студент се одмах опредељује за један од следећих модула:

  1. ЕКОНОМИЈА И ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ
  2. РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
  3. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
  4. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА,
  5. МАРКЕТИНГ,
  6. МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ,
  7. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ.

Циљ образовања на студијском програму је овладавање склопом економских знања и вештина, у сврху њихове примене у конкретним привредним областима, у зависности од изабраног модула на студијама. По окончању основних академских студија, свршени студент стиче академски назив дипломираног економисте.

Након основних академских студија, студент може уписати дипломске академске студије (мастер) у трајању од једне године (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Наставни план Економског факултета у Нишу конципиран је на савременим основама, по угледу на наставне планове факултета економије и менаџмента тржишно развијених земаља. Његово извођење подразумева теоријску наставу и практични рад, уз подршку савремене информационе технологије.

Наставни процес остварује се кроз предавања, вежбе, семинарску наставу, консултације, стручне праксе, менторски рад, факултативну наставу, итд.