СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Економија

Студијски програм Економија конципиран је у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Основне академске студије у оквиру студијског програма Економија трају четири године (8 семестара), чијим завршетком студент остварује 240 ЕСПБ.

На студијском програму Економија настава се одвија у оквиру седам модула (смерова) са идентичним наставним предметима на првој години студија. Приликом уписа студент се одмах опредељује за један од следећих модула:

  1. ЕКОНОМИЈА И ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ
  2. РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
  3. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
  4. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА,
  5. МАРКЕТИНГ,
  6. МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ,
  7. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ.

Циљ образовања на студијском програму је овладавање склопом економских знања и вештина, у сврху њихове примене у конкретним привредним областима, у зависности од изабраног модула на студијама. По окончању основних академских студија, свршени студент стиче академски назив дипломираног економисте.

Након основних академских студија, студент може уписати дипломске академске студије (мастер) у трајању од једне године (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Детаљан наставни план студијског програма Економија можете погледати овде.

Економија 180

Студијски програм Економија 180 траје три године (6 семестара). Са завршетком ових студија студент остварује 180 ЕСПБ и стиче академски назив економисте, након чега може уписати мастер академске студије у трајању од две године (4 семестра, 120 ЕСПБ).

Детаљан наставни план студијског програма Економија 180 можете погледати овде.

Наставни план

Наставни план Економског факултета у Нишу конципиран је на савременим основама, по угледу на наставне планове факултета економије и менаџмента тржишно развијених земаља. Његово извођење подразумева теоријску наставу и практични рад, уз подршку савремене информационе технологије.

Наставни процес остварује се кроз предавања, вежбе, семинарску наставу, консултације, стручне праксе, менторски рад, факултативну наставу, итд.